შეიძინე ან/და და მიიღე საჩუქრები!

FILTRON BENEFIT

უკან დაბრუნება

„FILTRON BENEFIT”-ის სარეკლამო საინფორმაციო პროგრამის რეგულაციები ქართულ ბაზარზე

I. ზოგადი პირობები
1. აქციის „FILTRON BENEFIT“-ის ორგანიზატორი არის [შემდგომში, სარეკლამო პროგრამა] შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) MANN+HUMMEL FT Poland სათაო ოფისი ქ. გოსტინში (პოლონეთი) ვროცლავსკას ქ. 145, 63-800 გოსტინი, შეყვანილია რაიონული სასამართლო მიერ პოზნანში - ნოვე მიასტო და ვილდა პოზნანში,  ეროვნული სასამართლო რეესტრის მეწარმეთა რეესტრში, IX კომერციული განყოფილება ნომრით ესრ: 0000674026, საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი (NIP): 696-14-13-485 [შემდგომში ასევე ორგანიზატორი].
2. სარეკლამო პროგრამის მიზანია გრძელვადიანი ურთიერთობების დამყარება იმ სუბიექტებთან, რომლებიც ყიდულობენ FILTRON და/ან WIX Filters-ის მარკის ფილტრებს ორგანიზატორის კონკრეტული  დისტრიბუტორებისგან.
3. სარეკლამო პროგრამა ეხება საქართველოს ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მეწარმეებს და  ბიზნეს სუბიექტებს.
4. სარეკლამო პროგრამა იწყება 01.03.2022 წელს და დასრულდება ორგანიზატორის მიერ დათქმულ ვადაში. რის შესახებაც მონაწილე ინფორმაციას მიიღებს სამი თვით ადრე ელ-ფოსტის საშუალებით. მოცემულ წელს მარკეტინგული კომუნიკაციის მიზნებისთვის სარეკლამო პროგრამის სახელს ემატება წელი, მაგ.„FILTRON BENEFIT 2023”, რითაც ხაზი გაესმება მის პერმანენტულობას.
5. სარეკლამო პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია მხოლოდ მეწარმეს, ე.ი ნებისმიერი სუბიექტს, რომელიც ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას [„მონაწილე“], რომელიც FILTRON და/ან WIX Filters ბრენდის ფილტრების შეძენას ახორციელებს სარეკლამო პროგრამის  მიმდინარეობის პერიოდში ორგანიზატორის ავტორიზებული დისტრიბუტორებისაგან, რომელთა სიაც მოცემულია ვებგვერდზე: www.Georgia.filtron.eu [„მომწოდებელი“].
6. ორგანიზატორის უშუალო შემსყიდველებს არ შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ სარეკლამო პროგრამაში [ე.ი პირებს, რომლებიც ყიდულობენ FILTRON და/ან WIX Filters ბრენდის ფილტრებს პირდაპირ ორგანიზატორისგან], ასევე მონაწილეობის მიღება ეკრძალებათ სუბიექტებს, რომლებიც ფლობენ ფილიალებს, ფრენჩაიზს, ორგანიზატორის თანამშრომლებს, პირებს, რომლებიც მოქმედებენ ორგანიზატორის სახელით და/ან ასრულებენ სარეკლამო პროგრამაში პრიზებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სერვისს, ასევე სარეკლამო პროგრამასთან დაკავშირებულ სხვა პირებს,  მათ მშობლებს, და-ძმებს, მეუღლეებს და მათ შვილებს.
7. სარეკლამო პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მონაწილეებისთვის შექმნილი გაყიდვების აქციები, ასევე ცალკეულ რეგულაციებში დეტალურად განსაზღვრული სხვა დამატებითი სარეკლამო აქტივობები, რაშიც მონაწილეობის ცალკე მიღებაა საჭირო. სარეკლამო პროგრამა ასევე გამოყენებული იქნება მონაწილეებთან უშუალო კომუნიკაციისთვის, ახალი პროდუქტების, სხვა ღონისძიებებისა და ელემენტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისთვის, რომლებიც მიმართულია FILTRON და/ან WIX Filters ბრენდის იმიჯის შესაქმნელად.
8. აქციის მართვის მთავარი ინსტრუმენტი არის ვებგვერდი www.Georgia.filtron.eu, რომლის მეშვეობითაც მოხდება აქციის მონაწილეთა რეგისტრაცია, რეგულაციების I.7. პუნქტში მითითებული გაყიდვების და სხვა სარეკლამო აქტივობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება,მათი აღრიცხვა და შედეგების დარეგულირება.

II. სარეკლამო საინფორმაციო პროგრამის წარმართვის წესები
1. პროგრამაში მონაწილეობის პირობაა სარეკლამო პროგრამის პერიოდში FILTRON ან/და WIX Filters-ის ბრენდის ფილტრების შეძენა მინიმუმ ერთი მომწოდებლისგან, მონაწილის რეგისტრაცია და სიაში ჩამოთვლილი მინუმიმ ერთი მომწოდებლის მითითება, რომლის შესახებაც საუბარია რეგულაციის I.5 პუნქტში.
2. არსებობს მონაწილეთა რეგისტრაციის ორი გზა:
ა) ის პირები, რომლებმაც ორგანიზატორებისგან მიიღეს მოწვევა სარეკლამო პროგრამაში მონაწილეობისთვის, შედიან ვებგვერდზე www.Georgia.filtron.eu მოწვევისას მითითებული მომხმარებლის სახელისა და პაროლის გამოყენებით,
ბ) პირები, რომლებსაც არ მიუღიათ ზემოთ აღნიშნული მოწვევა, უნდა შევიდნენ ვებგვერდზე www.Georgia.filtron.eu და შეავსონ განაცხადის ფორმა: „ჯერ არ გაქვთ ანგარიში? რეგისტრაცია".
3. მონაწილემ უნდა გაიაროს რეგისტრაცია ვებგვერდზე www.Georgia.filtron.eu რეგულაციის II.2.ბ. პუნქტში წარმოდგენილი დებულებების გათვალისწინებით, რომელიც შედგება:
ა) ინდივიდუალური მონაწილის პროფილზე საკონტაქტო ინფორმაციის დამატება ან/და განახლება,
ბ) მონაწილის პროფილზე შესასვლელად პაროლის დაყენება,
გ) მომწოდებლის (მომწოდებლების) არჩევა, ვისგანაც მონაწილე შეიძენს FILTRON და/ან WIX Filters,
დ) თანხმობა ორგანიზატორის მიერ "FILTRON BENEFIT"-ის სარეკლამო პროგრამის სარეგისტრაციო ფორმაში მიწოდებული პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე, რამდენადაც ეს აუცილებელია სარეკლამო პროგრამისა და ნებისმიერი დამატებითი სარეკლამო აქტივობის განსახორციელებლად, რომლის შესახებაც საუბარია რეგულაციების I.7 პუნქტში. ორგანიზატორის თანხმობით პერსონალური მონაცემების მინდობა ნებადართულია მხოლოდ სარეკლამო პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ მესამე პირებისთვის და ექვემდებარება RODO-ში (მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია) აღნიშნულ წესებს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აქტს ან სარეკლამო პროგრამის განმავლობაში მოქმედ სხვა სამართლებრივ აქტში დადგენილ წესებს,
ე) დასტური, იმის შესახებ, რომ მესამე პირი უფლებამოსილია რეგისტრაცია გაიაროს "FILTRON BENEFIT"-ის სარეკლამო პროგრამაში მონაწილის სახელით და არ არსებობს გარემოებები, რომლებიც ხელს შეუშლის მას ამ განაცხადის შეტანაში და  მონაწილის სახელით მოქმედებაში,
ვ) დასტური, რომ მონაწილე არ გაუწევს რეკომენდაციას FILTRON და/ან WIX Filters-ის ფილტრებს არასწორი მიზნებისთვის, მაგალითად, მხოლოდ პროგრამის ფარგლებში ჯილდოების მიღების პერსპექტივის გამო,
ზ) მონაწილის მიერ სარეკლამო პროგრამის "FILTRON BENEFIT"-ის  დებულებების გაცნობა და დათანხმება,
თ) ელ-ფოსტაზე გაგზავნილ აქტივაციის ბმულზე გადასვლა და რეგისტრაციის დასრულება/დადასტურება.
4. განაცხადის დასადასტურებლად რეგისტრაციისას მითითებულ ელ-ფოსტაზე გაიგზავნება აქტივაციის ბმული. აქტივაციის ბმულზე გადასვლა ნიშნავს სარეკლამო პროგრამაში მონაწილეობის საბოლოო დადასტურებას. ამ მომენტიდან, პროფილზე შესასველად მონაწილეს შეუძლია გამოიყენოს მითითებული საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომერი (ს/ნ) ან ელ-ფოსტის მისამართი ან მომხმარებლის სახელი და პაროლი, რათა მონაწილეობა მიიღოს და დააკვირდეს სარეკლამო პროგრამის მსვლელობას.
5. აქციაში ჩართვა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს მისი მიმდინარეობის პერიოდში.
6.  აქციის მონაწილეს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს უარი თქვას მასში მონაწილეობაზე. ამის თაობაზე განცხადების გამოგზავნა შესაძლებელია ფოსტით ორგანიზატორის მისამართზე ან ელ-ფოსტით მისამართზე Georgia@filtron.eu, შეტყობინების სათაურით „მონაწილეობაზე უარის თქმა“.
7. სარეკლამო პროგრამის განაცხადის ფორმაში მონაწილე ვალდებულია მიუთითოს მომწოდებელი (მომწოდებლები), ვისგანაც ყიდულობს FILTRON და/ან WIX Filters ფილტრებს. გარდა ამისა, მონაწილეს, სარეკლამო პროგრამის დროს, აქვს შესაძლებლობა დაამატოს ან წაშალოს ახალი მომწოდებლები მის პროფილზე, მომწოდებლის/მომწოდებლების წაშლა დაკავშირებულია აქციების ან სხვა სარეკლამო აქტივობების დროს მითითებული მონაცემების წაშლასთან, რომლის შესახებაც საუბარია რეგულაციის I.7. პუნქტში. ე.ი მომწოდებელთა წაშლასთან დაკავშირებული რეგულაციები.

III. პრიზები
1. გაყიდვების აქციების ფარგლებში პრიზების მიღების წესები, რომლის შესახებაც საუბარია I.7.  პუნქტში დეტალურად არის განსაზღვრული ცალკეულ რეგულაციებში.

IV. საჩივრის შეტანის წესები
1. ნებისმიერი წინააღმდეგობა [საჩივარი] აქციის შესახებ შეიძლება წარდგენილ იქნას აქციის მიმდინარეობის დროს ორგანიზატორის მისამართზე: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) MANN+HUMMEL FT Poland, ვროცლავსკას ქ. 145, 63-800 ქ. გოსტინი, პოლონეთი ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე Georgia@filtron.eu, საჩივრები მიმდინარე გაყიდვების აქციებსა და სხვა სარეკლამო აქტივობებთან დაკავშირებით, რომელიც აღწერილის რეგულაციების  I.7.  პუნქტში, აღწერილია ცალკეულ რეგულაციებში.
2. საჩივრებს განიხილავს რეგულაციების V პუნქტში ორგანიზატორის მიერ დანიშნული კომიტეტი.
3. განიხილება მხოლოდ წერილობითი ან ელ-ფოსტით ზემოთ მითითებულ მისამართზე გაგზავნილი საჩივრები.
4. საჩივრის შეტანის პროცედურა გრძელდება 14 დღემდე საჩივრის მიღების დღიდან და მისი შედეგი შესახებ ინფორმაცია გაიგზავნება მონაწილის ინდივიდუალურ პროფილზე და/ ან გაიგზავნება ელ-ფოსტის მისამართზე, რომელიც მითითებულია მონაწილის ინდივიდუალურ პროფილზე.

V. სარეკლამო პროგრამის ჩატარების ზედამხედველობა
1. აქციის ზედამხედველი იქნება 3-კაციანი კომისია, რომელიც დანიშნულია შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება MANN+HUMMEL FT Poland-ის სათაო ოფისი ქ. გოსტინში,გენერალური პარტნიორის მმართველი საბჭოს მიერ.
2. ნებისმიერ საკითხს, რომელიც არ რეგულირდება ამ დებულებით, წყვეტს კომისია.

VI. საბოლოო დებულებები
1. აქციაში მონაწილეობით, მონაწილე ეთანხმება წინამდებარე რეგულაციებით დადგენილ პირობებს.
2. თანხმობა ორგანიზატორის მიერ "FILTRON BENEFIT"-ის სარეკლამო პროგრამის სარეგისტრაციო ფორმაში მიწოდებული პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე, რამდენადაც ეს აუცილებელია სარეკლამო პროგრამისა და ნებისმიერი დამატებითი სარეკლამო აქტივობის განსახორციელებლად, რომლის შესახებაც საუბარია რეგულაციების I.7 პუნქტში. ორგანიზატორის თანხმობით პერსონალური მონაცემების მინდობა ნებადართულია მხოლოდ სარეკლამო პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ მესამე პირებისთვის და ექვემდებარება RODO-ში (მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია) აღნიშნულ წესებს, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აქტს ან სარეკლამო პროგრამის განმავლობაში მოქმედ სხვა სამართლებრივ აქტში დადგენილ წესებს. მონაწილე ასევე თანახმაა მიიღოს ინფორმაცია სარეკლამო პროგრამისა და მის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობების შესახებ ელექტრონული კომუნიკაციის გზით, კერძოდ SMS-ების საშუალებით რომლებიც მითითებულია რეგულაციების I.7.  პუნქტში, ორგანიზატორის ან ორგანიზატორის მიერ ზემოაღნიშნული აქტივობების შესასრულებლად დანიშნული პირის მიერ - შეგროვებული ქულების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით.  გარდა ამისა, მონაწილეს შეუძლია დათანხმდეს კომერციული ინფორმაციის მიღებას ელექტრონული კომუნიკაციის გზით, კერძოდ, SMS-ების საშუალებით  - ორგანიზატორის ან ორგანიზატორის მიერ ზემოაღნიშნული აქტივობების შესასრულებლად დანიშნული პირის მიერ. თანხმობა სარეკლამო პროგრამის ფარგლებში პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე და/ან ინფორმაციის მიღებაზე სარეკლამო პროგრამისა და მის ფარგლებში განხორციელებული სარეკლამო აქტივობების შესახებ, მითითებული რეგულაციის  I.7. პუნქტში ელექტრონული საკომუნიკაციო გზის საშუალებით მონაწილის მიერ შეიძლება გაუქმდეს ნებისმიერ დროს, მაგრამ ეს გამოიწვევს მონაწილის გამოთიშვას სარეკლამო პროგრამაში "FILTRON BENEFIT"-ში მონაწილეობიდან.
3. ორგანიზატორი არის სარეკლამო პროგრამაში ან რაიმე დამატებით სარეკლამო აქტივობაში, რომლის შესახებაც საუბარია რეგულაციის  I.7. პუნქტში, მონაწილე პირების პერსონალური მონაცემების ადმინისტრატორი. მონაცემთა შეგროვებისა და დამუშავების მიზანია სარეკლამო პროგრამის "FILTRON BENEFIT"-ის ან რაიმე დამატებითი სარეკლამო აქტივობის ჩატარება, რომლის შესახებაც საუბარია რეგულაციის  I.7. პუნქტში. თითოეულ მონაწილეს შეუძლია პერსონალური მონაცემების შემოწმება, რედაქტირება და ასევე აქვს უფლება მოითხოვოს მისი პერსონალური მონაცემების წაშლა. პერსონალური მონაცემების მიწოდება მონაწილის მიერ ნებაყოფლობითია, თუმცა სარეკლამო პროგრამაში მონაწილეობის აუცილებელი პირობაა.
4. აქციის „FILTRON BENEFIT”  რეგულაციები ასევე ხელმისაწვდომია ორგანიზატორის სათაო ოფისში და ვებ-გვერდზე www.Georgia.filtron.eu, დანართში „წესები“.
5. იმ საკითხებში, რომლებიც არ რეგულირდება ამ რეგულაციებით, გამოიყენება პოლონეთის სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი დებულებები და პოლონეთის კანონმდებლობის სხვა შესაბამისი დებულებები.
6. ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას განახორციელოს დამატებითი აქტივობები მიმდინარე აქციის ფარგლებსა და ვადებში, რომელიც განკუთვნილია მონაწილეებისთვის, რის შესახებაც ის აცნობებს მონაწილეებს ვებ გვერდის www.Georgia.filtron.eu და ელ-ფოსტის საშუალებით.
7. ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას შეცვალოს სარეკლამო წესების შინაარსი მისი მიმდინარეობის განმავლობაში, რაც არ დაარღვევს მონაწილეთა მიერ მიღებულ უფლებებს.  ორგანიზატორი 7 დღის ვადაში აცნობებს მონაწილეებს ცვლილებების შესახებ მონაწილის პროფილზე მითითებული ელ-ფოსტის მისამართზე. გარდა ამისა, რეგულაციებში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება განხილული იქნება ვებგვერდზე www.Georgia.filtron.eu,  დანართში „წესები“.
8. აქციის ჩატარების წესები რეგულირდება მხოლოდ წინამდებარე რეგულაციის საფუძველზე. ყველა სარეკლამო-სააქციო მასალა განკუთვნილია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის.

უკან დაბრუნება

ჯერ კიდევ არ გაქვთ მომხმარებლის პროფილი?

რეგისტრაციას მხოლოდ რამდენიმე წუთი ჭირდება!
VIDEO
+