შეიძინე ან/და და მიიღე საჩუქრები!

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

გმადლობთ, რომ ეწვიეთ ჩვენს გვერდს და დაინტერესდით ჩვენი კომპანიით. თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვა ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხია. ამიტომაც მონაცემთა დაცვის მკაცრი კანონმდებლობის დაცვა ჩვენთვის საკვანძო საკითხია. მონაცემთა დაცვის ცენტრში არის გამჭვირვალობის საკითხი. მონაცემთა დაცვის საფუძველში გამჭვირვალობა აუცილებელი პირობაა, ამიტომ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველთვის ნათელი იყოს თქვენთვის, სად ვინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს, რა მიზნებისთვის ვიყენებთ მათ და როგორ შეგიძლიათ შეზღუდოთ ან აკრძალოთ მათი გამოყენება. ჩვენი მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა შემუშავებულია მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

I. მაკონტროლებელი
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ვროცლავის ქ. 145
63-800, გოსტინი, პოლონეთი.
ტელ. +48 65 572 89 00

II. მონაცემტა დაცვის ინსპექტორის მისამართი
მონაცემტა დაცვის ცვენს ინსპექტორტან დაკავშირება შესაძლებელია შემდეგ მისამართზე: data.protection@mann-hummel.com
MANN+HUMMEL FT Poland
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ვროცლავის ქ. 145
63-800, გოსტინი, პოლონეთი.

III. დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი
ჩვენ ვაგროვებთ, ვამუშავებთ და ვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვაქვს ამის კანონიერი უფლებამოსილება ან თუ თქვენი მხრიდან მირებული გვაქვს ნებართვა ამის თაობაზე.

იმ შემთხვევაში როდესაც სუბიექტისგან გვაქვს თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე, მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი იქნება ევროკავშირის რეგულაცია პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ (RODO) გვერდი 6, პუნქტი 1 ა).

პერსონალური მონაცემების დამუშავების შემთხვევაში, რომელიც აუცილებელია ხელშეკრულების შესასრულებლად, რომლის მხარეც მონაცემთა სუბიექტია, სამართლებრივი საფუძველი იქნება გვერდი. 6 პუნქტი. 1b RODO. ეს ასევე ეხება გადამუშავების ოპერაციებს, რომლებიც აუცილებელია ხელშეკრულების გაფორმებამდე საქმიანობების შესასრულებლად.

თუ პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია იმ სამართლებრივი ვალდებულების შესასრულებლად, რომელსაც ჩვენი კომპანია ექვემდებარება, გვერდი 6, პუნქტი 1 გ) RODO. როგორც კომპანია, ჩვენ ვალდებულნი ვართ შევასრულოთ მონაცემთა დაცვის კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებები, თუ მონაცემთა სუბიექტის ან სხვა ფიზიკური პირის სასიცოცხლო ინტერესები მოითხოვს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, გვერდი 6, პუნქტი. 1დ) RODO. თუ დამუშავება აუცილებელია ჩვენი კომპანიის ან მესამე მხარის კანონიერი ინტერესების დასაცავად, ხოლო თუ მონაცემთა სუბიექტის ინტერესები და ძირითადი უფლებები არ აღემატება პრიორიტეტით კომპანიის ინტერესებს, ამ შემთხვევაში ინფორმაციის დამუშავების კანონიერი საფუძველი იქნება გვერდი 6, პუნქტი. 1ფ) RODO.

IV. მონაცემთა მიმღები
ზოგადად, ჩვენ ვამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ მივიღეთ თქვენი თანხმობა ან ნებართვა ამის შესახებ კანონის შესაბამისად. ეს ასევე ეხება მონაცემთა მესამე პირებზე გადაცემას. ჩვენ არ ვუზიარებთ თქვენს პირად ინფორმაციას მესამე მხარეებს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის.

თქვენი მონაცემები დამუშავდება და გამოყენებული იქნება ევროკავშირის/EEA-ში. თუმცა, ზოგიერთი პროცესი ასევე მოითხოვს დამუშავებას ევროკავშირის/EEA-ს გარეთ. თუ თქვენი მონაცემები დამუშავდება ევროკავშირის/EEA-ს ფარგლებს გარეთ, ჩვენ მივიღებთ ყველა საჭირო ზომას იმისათვის, რომ დამუშავება შეესაბამებოდეს GDPR-ის 44-ე მუხლის მონაცემთა დაცვის დებულებებს. ჩვენ შეიძლება გავუზიაროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები შემდეგ მიმღებებს მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად:
- მესამე მხარეები, რომლებიც გვაძლევენ მხარდაჭერას ვებსაიტის მუშაობაში,
  - MANN+HUMMEL ჯგუფში,
  - მიმდინარე სასამართლო პროცესის ფარგლებში.

ჩვენ ასევე ვიღებთ შესაბამის ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს, რათა დავიცვათ პერსონალური მონაცემები ქურდობისგან, უკანონოთ დაუფლების სხვა ფორმებისგან, ბოროტად გამოყენებისა და დამუშავების დროს ნებისმიერი არაავტორიზებული წვდომისგან.

V. თქვენი უფლებები
იმ პირთა უფლებები, რომლებსაც ეს მონაცემები ეხება.
თუ თქვენი პერსონალური მონაცემები დამუშავდება, თქვენ ხდებით მონაცემთა სუბიექტი RODO-ს შესაბამისად. თქვენი უფლებები რეგულირდება RODO-ს III თავით. თქვენ გაქვთ მაკონტროლებლის მიერ დამუშავებულ მონაცემებზე წვდომის უფლება, შესწორების უფლება, დამუშავების შეზღუდვის უფლება, მონაცემების გათხოვის უფლება, ინფორმაციის მიღების უფლება, მონაცემთა გადატანის უფლება, მონაცემთა დამუშავების უარყოფის უფლება, უფლება გააუქმოს თანხმობა და უფლება არ იყოს გადაწყვეტილების საგანი მხოლოდ ავტომატური დამუშავების საფუძველზე.
მონაცემთა სუბიექტის უფლებების გამოსაყენებლად, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ელფოსტა: data.protection@mann-hummel.com

სამეთვალყურეო ორგანოს მიმართვის უფლება.
განურჩევლად სასამართლო ან დაცვის სხვა სამართლებრივი მექანიზმებისა, თუ ფიქრობთ რომ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება არღვევს RODO-ს დებულებებს,
უფლება გაქვთ საჩივრით მიმართოთ ზედამხედველობის ორგანოს, იმ სახელმწიფოში, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, სადაც მდებარეობს თქვენი სამუშაო ადგილი ან ადგილი ჰქონდა სავარაუდო დარღვევას. საზედამხედველო ორგანო, რომელსაც მიმართა საჩივარი, აცნობებს მომჩივანს საჩივრის სტატუსისა და შედეგის შესახებ, მათ შორის, RODO-ს 78-ე მუხლის შესაბამისად სამართლებრივი ზომების მიღების შესაძლებლობის შესახებ.
RODO-ს 77-ე მუხლის თანახმად, შეგიძლიათ თქვენი საჩივარი გაგზავნოთ პოლონეთის მონაცემთა დაცვის ორგანოში (https://uodo.gov.pl/en)

VI. პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანის უფლების დათმობა.
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დავარეგულიროთ მონაცემთა კონფიდენციალურობის პოლიტიკა კანონის შესაბამისად.

VII. MANN+HUMMEL FT პოლონეთის ვებსაიტი
https://georgia.filtron.eu
როდესაც ჩვენს გვერდს ეწვევით, ზოგადი ინფორმაცია ამ პროცესის შესახებ ავტომატურად ინახება ჟურნალის ფაილში. ის მხოლოდ სისტემურ მიზნებს ემსახურება. შენახული გამოყენების მონაცემები არ ინახება სხვა პერსონალურ მონაცემებთან ერთად.

ყოველთვის, როდესაც თქვენ შედიხართ ვებსაიტზე, შემდეგი მონაცემები ინახება:
  - ანონიმური IP მისამართი
  - მოთხოვნის თარიღი და დრო (GMT)
  - წვდომის ადგილმდებარეობა
  - შეტყობინება, რომელიც მიუთითებს კენჭისყრის წარმატებაზე (სტატუსის კოდი)
  - გადაცემული მონაცემების რაოდენობა
  - ვებ გვერდი, რომელზეც შედიოდნენ
  - გამოყენებული ბრაუზერის ტიპის აღწერა
  - გამოყენებული ოპერაციული სისტემა.
ზემოაღნიშნული მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირს და სხვა ანალიზი არ ტარდება, თუ ეს არ არის სამართლებრივი ვალდებულება.

კონტაქტი
თუ დაგვიკავშირდებით, ჩვენ შევინახავთ თქვენს მონაცემებს თქვენი მოთხოვნის დასამუშავებლად და შემდგომი მიმოწერის საჭიროების შემთხვევაში.

პერსონალური მონაცემები გროვდება ჩვენი საკონტაქტო ფორმის საშუალებით თქვენი მოთხოვნის დამუშავების მიზნით. სავალდებულო ინფორმაცია მონიშნულია ვარსკვლავით (*). ყველა სხვა ინფორმაცია მოწოდებულია ნებაყოფლობით საფუძველზე.

ყველა მონაცემი წაიშლება თქვენი მოთხოვნის დამუშავების დასრულების შემდეგ, როდესაც ინფორმაცია აღარ საჭიროებს დამუშავებას და შენახვას, ან თუ არსებობს სამართლებრივი ან სხვა ტიპის ვალდებულებები შენახვასთან დაკავშირებით, დამუშავება მოხდება შეზღუდულად.

თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია:
  - გვერდი 6 აბზაცი. 1 ა) RODO თუ თქვენ გაქვთ თანხმობა
  - გვერდი 6 აბზაცი 1 ბ) RODO
  - გვერდი 6 აბზაცი 1 ფ) RODO, რადგან ჩვენს ინტერესებშია პასუხი გავცეთ თქვენს შეკითხვებს.

MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG არის MANN + HUMMEL ჯგუფის ნაწილი. თქვენი მოთხოვნის დასამუშავებლად, შეიძლება დაგჭირდეთ თქვენი მონაცემებისა და მოთხოვნების გადატანა MANN+HUMMEL ჯგუფში. ამ კონტექსტში მონაცემები არ გადაეცემა სხვა მესამე პირს. ეს მონაცემები გამოყენებული იქნება მხოლოდ თქვენი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. თქვენი განაცხადის სრულად დამუშავების შემდეგ, ეს მონაცემები მთლიანად წაიშლება. გამონაკლისია, როდესაც მონაცემები ექვემდებარება კანონით დადგენილ მონაცემთა შენახვის პერიოდს ან შენახვის სხვა სპეციფიკურ ვალდებულებას.

VIII. Cookie ფაილები.
ჩვენ ვიყენებთ cookie ფაილებს ჩვენს ვებსაიტზე. სესიის cookie ფაილები არის დროებითი, რომლებიც ავტომატურად იშლება ბრაუზერის დახურვის შემდეგ. ჩვენ ასევე ვიყენებთ მუდმივ Cookie ფაილებს. ისინი ავტომატურად იშლება გარკვეული პერიოდის შემდეგ, პერიოდი ცვალებადია და დამოკიდებულია კონკრეტულად გამოყენებული Cookie  ფაილებზე.
ჩვენ ვიყენებთ Cookie ფაილების შემდეგ ტიპებს:
  - სავალდებულო Cookie ფაილებს
  - Cookie ფაილები შესრულების ანალიზისთვის
  - Cookie  ფაილები მარკეტინგული მიზნებისთვის (მარკეტინგის Cookie ფაილები).

Cookie ფაილები გამოყენების სამართლებრივი საფუძველია:
  - გვერდი. 6 აბზაცი 1 ფ) RODO
  - გვერდი. 6 აბზაცი 1 ა) RODO

Cookie ფაილების სია
Cookie ფაილები არის მონაცემთა მცირე ნაწილი (ტექსტური ფაილი), რომელსაც ვებსაიტი - მომხმარებლის მიერ მონახულებისას - სთხოვს მომხმარებლის ბრაუზერს შეინახოს მის მოწყობილობაზე, რათა დაიმახსოვროს ინფორმაცია მომხმარებლის შესახებ, როგორიცაა სასურველი ენა ან შესვლის დეტალები. ეს ფაილები დაყენებულია ჩვენს მიერ და ეწოდება პირველი გვერდის Cookie ფაილები (იგივე კომპანიის Cookie ფაილები) სარეკლამო და მარკეტინგული მიზნებისთვის, ჩვენ ასევე ვიყენებთ Cookie ფაილები  სხვა კომპანიებისგან, რომლებიც შემოდიან სხვა დომენიდან, ვიდრე თქვენ სტუმრობთ. უფრო კონკრეტულად, ჩვენ ვიყენებთ Cookie ფაილები  და თვალთვალის სხვა ტექნოლოგიებს შემდეგი მიზნებისთვის:

აუცილებელი Cookie ფაილები.
ეს ფაილები აუცილებელია ვებ-გვერდის ფუნქციონირებისთვის და მათი გამორთვა შეუძლებელია ჩვენს სისტემებზე. ისინი ზოგადად განკუთვნილნი არიან მხოლოდ მომხმარებლის ქმედებების საპასუხოდ, პასუხობენ სერვისების მოთხოვნას, როგორიცაა კონფიდენციალურობის პარამეტრების დაყენება, სისტემაში შესვლა ან ფორმების შევსება. თქვენ შეგიძლიათ ბრაუზერის პარამეტრებში დააყენოთ ასეთი ტიპის ფაილების დაბლოკვა ან ავტომატური გაფრთხილება, თუმცა მათი დაბლოკვით ვებ-გვერდის ზოგიერთი მოდული გამართულად ვერ არ იმუშავებს. აღნიშნილი Cookie ფაილები არ ინახავენ პერსონალურ მონაცემებს

Cookie ფაილების ქვეჯგუფები Cookie ფაილები გამოყენებული Cookie ფაილები
georgia.filtron.eu PHPSESSID პირველი გვერდი
youtube.com SID, SIDCC, APISID, SAPISID, SSID, HSID, YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, LOGIN_INFO, CONSENT, DEVICE_INFO მესამე

ფუნქციური Cookie ფაილები
ამ ტიპის cookie ფაილები იძლევა ვებგვერდის მეტად ფუნქციონალურობისა და პერსონალიზაციის საშუალებას. ისინი შესაძლოა დაყენებულ იქნან ჩვენს, ან გარე პროვაიდერების მიერ, რომელთა სერვისებიც დამატებულია ჩვენს ვებ-გვერდებზე. თუ თქვენს მიერ არ მოხდება ამ cookie ფაილების დაშვება, შესაძლოა ზოგიერთმა, ან ყველა ამ ტიპის სერვისმა გამართულად ვერ იმუშაოს.
მოცემული მომენტისთვის ჩვენ არ ვიყენებთ ფუნქციურ cookie ფაილებს

შესრულების cookie ფაილები
აღნიშნული ქუქი ფაილების დახმარებით განისაზღვრება ვიზიტორების რაოდენობა და ნაკადის წარმომავლობა. ამის საშუალებით ჩვენ ვიგებთ, რომელი ვებ-გვერდებია პოპულარული და ნაკლებად პოპულარული და რამდენი სტუმარი იმყოფება ვებ-გვერდზე. ყველა ინფორმაცია, რომლებსაც მოიცავს აღნიშნული cookie ფაილები, აგრეგირდება და ამგვარად ხდება ანონიმური. იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ არ მიიღებთ აღნიშნულ ქუქი ფაილებს ჩვენ ვერ შევძლებთ განვსაზღვროთ თუ როდის ეწვიეთ გვერდს.

Cookie ფაილების ქვეჯგუფები Cookie ფაილები გამოყენებული Cookie ფაილები
google.com gid, _ga_4CY9L5X4J9, _gcl_au, _ga მესამე

რეკლამასთან და მის მნახველთან დაკავშირებული  cookie ფაილები
ეს cookie ფაილები შესაძლებელია განთავსდეს ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების მიერ ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით. მიღებული ინფორმაცია კომპანიებს შეუძლიათ გამოიყენონ მომხმარებლის ინტერესების პროფილის განსაზღვრის მიზნით და სხვა გვერდებზე შესაბამისი რეკლამის ჩვენებისთვის. ისინი პირდაპირ არ ინახავენ პერსონალურ მონაცემებს, არამედ ეყრდნობიან ბრაუზერისა და ინტერნეტ აღჭურვილობის ერთჯერად იდენტიფიკაციას. თუ მომხმარებელი არ დაუშვებს ამ ქუქი-ფაილებს, ისინი მიიღებენ ნაკლებად მიზანმიმართულ რეკლამას

Cookie ფაილების ქვეჯგუფები Cookie ფაილები გამოყენებული Cookie ფაილები
facebook.com _fbp მესამე

Cookie ფაილების პარამეტრები
შენახვის ხანგრძლივობა, უარყოფისა და წაშლის შესაძლებლობა
Cookie ფაილები ინახება მომხმარებლის კომპიუტერში და გადაეცემა ჩვენს ვებსაიტს. ამრიგად, მომხმარებელს აქვს სრული კონტროლი Cookie ფაილების გამოყენებაზე. თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით, შეგიძლიათ გამორთოთ ან შეზღუდოთ მონაცემების გადაცემა. უკვე შენახული Cookie ფაილების წაშლა ნებისმიერ დროს არის შესაძლებელი. ასევე შესაძლებელია ავტომატური წაშლაც. თუ თქვენ გამორთავთ Cookie ფაილებს შესაძლოა სრულად  ვეღარ გამოიყენოთ ვებგვერდის ყველა ფუნქციონალი.

Google
JavaScript კოდი იტვირთება ჩვენს ვებსაიტზე firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (შემდგომში: Google). თუ JavaScript ჩართულია თქვენს ბრაუზერში და არ არის დაინსტალირებული JavaScript-ის ბლოკერი, თქვენმა ბრაუზერმა შესაძლოა გადასცეს პერსონალური მონაცემები Google-ს. Google-ის მიერ JavaScript-ის შესრულების თავიდან ასაცილებლად, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ JavaScript-ის ბლოკერი (მაგ. www.noscript.net ან www.ghostery.com).

Google ReCaptcha
საკონტაქტო და რეგისტრაციის ფორმების გაგზავნისას მონაცემთა მაღალი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ჩვენ ვიყენებთ Google ReCaptcha-ს. პროვაიდერი - Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, აშშ („Google“). Google ReCaptcha გამოიყენება ჩვენს ვებსაიტზე, რათა მოხდეს იდენტიფიცირება მონაცემების შეყვანისას ახორციელებს რეალური პირი, თუ ამას ბოროტად ახორციელებს რობოტიზირებული ავტომატიზირებული სისტემა. მონაცემთა დამუშავება ხორციელდება ჩვენი კანონიერი ინტერესის საფუძველზე, გვერდი 6 პარაგრაფი 1 ფ) RODO შესაბამისად. Google-ის სერვისი მოიცავს IP მისამართების და, შესაძლოა, სხვა მონაცემების დამუშავებას, რომლებიც საჭიროა Google-ის მიერ ReCaptcha სერვისის ფუნქციონირებისთვის. ამ მხრივ გამოიყენება Google Inc.-ის მონაცემთა დაცვის სხვა რეგულაციები. დამატებითი ინფორმაციისთვის Google Inc.-ის მონაცემთა დაცვის რეგულაციების შესახებ. შეგიძლიათ იხილოთ www.google.de/intl/de/privacy ან www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

YouTube
ჩვენს გვერდზე ხდება კომპანია Google LLC-ის 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, YouTube სერვისის ჩატვირთვა. ჩვენ ვიყენებთ ამ სერვისს მომხმარებლისთვის მულტიმედიური კონტენტის შეთავაზებისთვის. ამ სერვისით სარგებლობისთვის საჭიროა მომხმარებლის თანხმობა, გვერდი 6 პარაგრაფი 1 ა) RODO შესაბამისად. YouTube სერვისის გამოყენებისას თქვენმა ბრაუზერმა შეიძლება გადასცეს პერსონალური მონაცემები Google-ს. დამატებითი ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ YouTube-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში: https://policies.google.com/privacy.

ბმული სოციალურ ქსელებზე
ჩვენს გვერდზე განთავსებულია Facebook და Youtube პროფილების ბმულები. შესაბამის სიმბოლოზე დაწკაპუნებით, შეგიძლიათ შეხვიდეთ სხვადასხვა სოციალური მედიის პლატფორმების ჩვენს პროფილებზე.
ამგვარი კავშირის შედეგად, შესაბამისი სოციალური მედიის პლატფორმის ოპერატორები მომხმარებლისგან არ იღებენ მონაცემებს. რომელიმე ასეთ ბმულზე დაწკაპუნებით მომხმარებელი გადამისამართდება შესაბამის ვებ გვერდზე. ბრაუზერის პარამეტრებიდან გამომდინარე, ეს ხდება ახალი ჩანართის ან popup ფანჯრის გახსნით. კონკრეტული სოციალური ქსელის ოპერატორი აგროვებს და ამუშავებს მომხმარებლის მონაცემებს მხოლოდ URL-ის შეცვლის შემდეგ.
Facebook-ზე კონფიდენციალურობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ამ ბმულს: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook-ის კონვერსიის მონიტორინგის პიქსელი
ონლაინ რეკლამის ფარგლებში ჩვენ ვიყენებთ Custom Audiences სერვისს, რომლის მომწოდებელია Facebook Inc (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA ან Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, ირლანდია). Facebook Ads Manager-ში, გარკვეული მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ხდება მომხმარებელთა სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა, რომლთაც შემდგომ მიეწოდებათ რეკლამა Facebook ქსელში. Facebook მომხმარებლებს არჩევს პროფილზე არსებული ინფორმაციის და ასევე პლატფორმის გამოყენების ფარგლებში გამოვლენილი ინფორმაციის საფუძველზე. როდესაც მომხმარებელი დააჭერს რეკლამას და შემდეგ გადადის ჩვენს ვებსაიტზე, Facebook იღებს ინფორმაციას, რომ მომხმარებელმა დააწკაპუნა რეკლამაზე ჩვენს ვებ გვერდზე ჩაშენებული Facebook პიქსელის საშუალებით.
რეალურად სამომხმარებლო მონაცემებიდან გენერირდება შეუქცევადი, არაპერსონალური საკონტროლო ჯამი (Hash ფუნქცია), რომელიც იგზავნება facebook-ზე ანალიტიკური და მარკეტინგული მიზნებისთვის. ამ პროცესის დროს ხდება facebook cookie ფაილის დაყენება. ის აგროვებს ინფორმაციას ჩვენს ვებსაიტზე მომხმარებლის აქტივობების შესახებ (მაგ. დათვალიერების ქცევა, მონახულებული ქვეგვერდები და ა.შ.) რეკლამის გეოგრაფიული მიზნობრიობისას გამოიყენებამომხმარებლის IP მისამართი. ჩვენ არ ვიყენებთ Facebook Custom Audiences სერვისს მომხმარებელთა სიის სახით და არც „გაფართოებული შესაბამისობის“ ფუნქციას. Facebook-ის მიერ მონაცემების შეგროვების მოცულობასა და მიზნობრიობაზე, ასევე კონფიდენციალურობის დაცვის პარამეტრების შესაძლებლობებზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გაეცანით Facebook-ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკას შემდეგ ბმულზე: https://www.facebook.com/policy.php. Facebook პიქსელის შესახებ მეტი ინფორმაციის სანახავად შეგიძლიათ ეწვიოთ შემდეგ ბმულს  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153. Facebook-ის ანგარიშში შეგიძლიათ დააყენოთ პარამეტრები თუ რა ტიპის რეკლამის ჩვენება მოხდეს თქვენს პროფილზე.

Facebook-ის პიქსელის დაყენება ხდება მხოლოდ მომხმარებლის თანხმობით. პიქსელის გამოყენება, ისევე როგორც კონვერსიის cookie ფაილების შენახვა, ხორციელდება გვერდი 6 პარაგრაფი 1 ა) RODO საფუძველზე.

VIDEO
+